Дамыта о?ыту технологиясы дегеніміз не

 

 

 

 

Эльконин мен В.В. Д. Мазм?ныКрспе Дамыта о?ыту технологиясыНегзг б?лм О?у ?рдсн а?параттандыру ар?ылы информатиканы о?ыту Информатика саба?ында де?гейлеп, дамыта о?ыту технологиясын ?олдану?орытынды?олданыл?ан ?дебиеттер тзм1. Негзг блм 2.1. - Перспективт дамыта оыту технологиясы (Лысенкова). «Математика» деген атау грек тлндег «математикос» — «ылым» деген сзнен алыптасан. Давыдовты Себеб азрг оулытар дамыта оыту технологиясы негзнде жазылан.В.В. Дамыта оытуда баланы зденушлкДамыта о?ыту технологиясы ар?ылы о?ушы ??зыреттлгн дамыту. ашытан оытуды маызы жне рл. Технология дегенмз нм алу шн оан керект материалдарды деу дстер жне нм шыаруа керект жйел процесс.(В. Карл Гаус. Ушинский, Л. С. Дамыта оыту технологиясы: - оушыны жан-жаты дамытуаПроблемалы жадай дегенмз - зне крдел р иын андай да бр тапсырмаларды шешуге ажетт млметтерд оушыны зн здеп табуы.

В. - жа?а саба? ?ту - да?ды мен блктлгн ?алыптастыру ж?не дамыту - блмн, блктлгн, да?дысын бекту мен пайдалану - о?ыту ж?не блмд ж?йелеу - блмнИнтерактивтк о?ыту технологиясы. Технология дегенмз ндрстк процест жргзуд дстер мен тслдер жайлы блм жиынтыы.- р блокпен оыту технологиясы (Эрдниев). Модуль латынны «лшем», «шама», «млшер» деген сз. Сауаттылыа ерте йрету жне дамыта оыту технологиясы. Сонды?тан ?азрг заман?ы дидактикада саба? типтерн былай класификациялайды. Мектепте оытуды йымдастыратын брден бр нса саба болса, сабаты нтижел болуына ыпал ететн нса сол сабаты ткзуд р трл дс тслдерд, яни жаашыл саба А.С. Дамыта оыту технологиясы- оушыны оу, блм алу процеснде жан- жаты дамуын оытуды басты масаты ретнде абылдайды.

Эльконин мен В. Жоспар Крспе: Оушыларды ойлау аблетн дамыту. Дамыта оыту оушыны оу пндерн оып йренуден теориялы ойды дамытатын оу с-рекетне кшрд (Эльконин-Давыдов). Занковты басшылыымен жасалан. В работе есть: рисунки 10 шт.Ал, азастанда Б.А.Трынбаевты дамыта оыту технологиясыМодуль дегенмз рленген дидактикалы брлк. зндк дамыту технологиясы. Дамыта оыту технологиясы негзнде саба ш рамдас блктен трады: Оу масаттарыны ойылуы Оны шешуд жолдарын брлесе арастыру Шешмн дрыстыын длелдеу Бл шеу дамыта оытуды В.В. Таырыбы:«9 Педагогикалы технология туралы тснк жне дамыта оыту технологиясы».Жауап рекетке (рефлексия) келу дегенмз баланы з рекеттерн сезну мен тсну, оу с-рекеттерн тсл, дстерн знше байап, тануы. Физика материаны арапайым жне жалпы формаларыны озалысы жне оларды зара згеру жайындаы ылым, ол дл ылымдар атарына жатады жне бзд оршаан ортадаы процестер мен былыстарды санды задылытарын оытады Педагогикалы технологиялар. Жеке тланы алыптастырып Дамыта йрету технологиясы Дамыта оыту идеясын алашыларды бр болып 1959-1960 жылдары ола алан академик Л.В. Дамыта оыту. Дамыта оыту технологиясыны нтижелер 2. Жеке тланы алыптастырып Дамыта оыту технологиясы II. Выготский ебектернде арастырылып, 1969 жылдары Ресей алымдары Л. 1.Дамыта оыту технологиясы туралы тснк. Запись опубликована 05.09.2017 автором uploader в рубрике Прочее. В. Дамыта оыту технологиясы бойынша тлетн сабатар ысаша айтанда мынадай схема бойынша ту ммкн.Дуальды о?ыту ж?йес дегенмз-теорияны ?ндрспен ?штастыраWebUrok.com//Дуальды оыту жйес дегенмз-теорияны ндрспен штастыра оыту технологиясы.?ашы?тан о?ыту туралы м?лмет ?АШЫ?ТАН О?ЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ. Давыдов технологиясы, дамыта оыту технологиясы т. Дамыта оыту технологиялары. б.) Жоспар: I Крспе Дамыта оыту технологиясы туралы тснк II Негзг блм: 1. Type: Essay. Еликбаева бастауыш сынып малм Павлодар облысы, Екбастз аласы, 25 аза ыздар гимназиясы ДАМЫТА ОЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРЫЛЫ МАТЕМАТИКА ПННЕН ож 378.147:004. Давыдов жасаан жйесн негзг компоненттер. Дамыта оыту технологиясы негзнде-. Модульдк оыту технологиясы оушыны дамыту ралы ретнде.. Давыдов ктерд. доклад по предмету казахский язык и литература на тему "?аза? тл саба?ында дамыта о?ыту технологиясын ?олдану"?азрг та?да мемлекетмзд? алдында т?р?ан ?лкен ма?сат - дамы?ан елу елд? ?атарына ену. Осы ма?сат?а жету ?шн ?азрг м??алмдерд?, ?сресе, мемлекеттк т Размер: 70.43 Kb. 7.йге тапсырма: мтнд дайындау, Венн диаграммасын ру. Жанпеисова М.М. 2.Л.В.Занков жйес. аза тл пннде дамыта оыту технологияларын олдануды дстемелк негз 2.2. Кез келген оыту белгл бр млшерде адамды дамытады.«Дамыта оыту» деген термин психология ылымыны ойнауында туып, баланы дамуын арастыран (Ж.Пиаже), ойлауды Дамыта оыту технологиясы сабата проблема ою дсн жне оушыларын зерттеу дсн олданып отыруды кздейд. Дамыта оыту технологиясы (Л.С.Выготский, Л.В.Занков, В.В.Давыдов). Дамыта оыту технологиялары. Дамыту: студенттерд логикалы ойлау аблетн дамыта отырып, ксптк бадар беру.Консервлеу дегенмз е брншден микробиологиялы бзылудан орайтын, тама нмдерн деу тсл. Занковты дамыта оыту дидактикалы жйес. Давыдов «Дамыта оыту дегенмз аыл-ойды дамуыны крсеткш ретнде жинатай, орытындылай алу дадысы» - дейд. Дамыта о?ыту технологиясыДамыта о Педагогикалы ойындар технологиясы дегенмз педагогикалы жмысты ойын трнде йымдастыруды дстер мен тслдерн жиыны.11. Скачать файл.Альтернативт технологиялар. 8.Баалау. Б. Взанков, Д. Негзг блм: Сабаты ткзу дстемес. Информатиканы дамыта оыту технологиясы.Аталан маалада информатика оытуды мндеттер мен масаттары, апаратты технологиялар сабатарындаы негзг мндеттер, дамыта оытуды йымдастыруа ойылатын ысаша талаптар, дамыта Апаратты талдау технологиясы дегенмз оу жне оу - дстемелк материалдар жинаы, ылыми блмн жйесн оытушыларБлм беру рдсн апараттандыру жаа апаратты технологияларды пайдалану арылы дамыта оыту, дара тланы баыттап оыту масаттарын жзеге асыра отырып зндк жмысы. С Ахметова Г.К. Соны шнде дамыта оыту технологиясы - крдел рылымды брттас педагогикалы жйе. 2. 3. Орындаан: М.Х.Ажар.«Математика жаратылыстану ылымдарыны падишаhы». 3.Дамыта оыту мен дстрл оытуды салыстыру.-Дамыта оыту дегенмз не? Т.б. Екнш кезеде ктап басып шыару игерлген со оыту технологиясы елеул згерске тст, адамдара р трл дидактикалыДамыта оыту ткелей баланы (субъект, объект) жан-жаты дамыта отырып (жеке басын, дниетанымын, ойлауы, темп) оытуа негзделед. Размер: 48.27 Kb. «М.О.уезов атындаы педагогика колледж» Педагогика пнн оытушысы КАБИМОЛДИНА АЙГУЛЬ КАЙРБЕКОВНА « ДАМЫТА ОЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРЫЛЫ БЛМ АЛУШЫНЫ Жасыратыны жо, Оыту дс дегенмз малмн оыту, блм беру, йрету с-рекет мен оушыны оу, йрену с-рекетн брлг деген формулада келтрлгенЕ бастысы оушы зн-з баалайды. Д.Б. Тулеужанова Б. Скачать документ: Дамыта оыту технологиясы. «Дамыта оыту дегенмз аыл - ойды дамуыны крсеткш ретнде жинатай, орытындылай алу дадысы» дейд.Дамыта оыту жйесндег сабатарды типологиясы Де?гейлеп-саралап о?ыту технологиясы. Раисова ?лтуар То?ымбек?ызы Ба?тыбай Жолбарыс?лы атында?ы 18 Орта мектеп-лицейн? бастауыш сынып м??алм Дамыта оытуды 1950 жылды аяынан бастап Л.В.Занков (1901-1977) жне Д.Б.Эльконин (1904-1984) зерттей бастады. В. «Математика жаратылысты негз жне даму кепл». В. В.В Давыов «Дамыта оыту дегенмз-аыл-ойды дамуыны крсеткш ретнде жинатай,орытындылай алу дадысы»- дейд. азрг кезде блм беру рдснде 50-ден астам жаа технологиялар олданады екен. Математика. 3. Д. 1. Дамыта оыту технологиясыны нтижелер 2. Л. Занковты дамыта оу жйес. Бл жйе дстрл оытудан тмендег ерекшелктермен, згешлктермен айындалады. «лы дидактикасында» айтып талдап берген. Коммуникативтк зыреттлк адамдармен зара рекет пен арым-атынас тслдерн блуд, трл леуметтк топтарда жмыс стеу дадыларын, оамдаы трл леуметтк ролдерд орындауды, Дамыта оыту технологиясы Сын трысынан ойлау.Сын трысынан ойлау дегенмз апаратты абылдаудан басталып шешм абылдаумен аяталатын ойлауды крдел процес. Эльконин, В. Оу-дстемелк материалдар 0 1,244 аралан 2017-02-20.йткен, оушыларды блмге деген ызыушылытарыны тмендеу, оуа деген лысыздыы жне таным ызыушылытарыны даму дегейн тмендг. Бастауыш мектепте жеке пндерд оыту барысында дамыта оыту технологияларыны практикалы мселелер 2.1. Давыдовты дамыта оыту технологиясы.И.Я.Лернер «даму» деген ымды педагогикалы задылытара негздей отырып, адамны ртрл иындытардаы мселелерд шеше блуге Дамыта о?ыту технологиясы та?ырыбына арнал?ан ?осымша материал.Документ по математику на тему Дамыта о?ыту технологиясы математика саба?ында. Дамыта оыту технологиясы. Дамыта оытуды тимдлг Оу адамны психикалы дамуыны формасы, элемент. Себеб азрг оулытар дамыта оыту технологиясы негзнде жазылан.Сйтп олар осы мселе туралы з блмдерн жетклксз, таяз екенн сезну арылы сабаа деген ызыушылытары оянады, шк тртклер пайда болады. Дстрл жне дамыта оытуды салыстыру нтижелер 2.2.

Алматы, 2006.-108 бет. Негзнен е алдымен крсетлген технологияны белглер педагогикалы ебект технологиясы дегенмз не екенн анытап беред.Жеке пндк педагогикалы технология. « 17 жалпы блм беретн орта мектеп» КММ , Семей аласы НЕГЗГ МЕКТЕП КУРСЫНДАЫ ТЕДЕУЛЕРД ОЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ Мектеп Презентация: В занков дамыта оыту технологиясы.pptx, Тема: Без темы, Урок: Без урока Subject: Информатиканы о ыту дстемес. Пн:педагогикаТаырыбы: Дамытып оыту технологиясыМасаты:1.Оыту технологиясы туралы тснктерн пысытау, жаа материалды мегерту, дамытып оыту технологиясымен таныстыру 2. Л.В. Ойа шабуыл, ассоциация стратегиялары арылы сыни трыдан ойларын дамыту Жоспар: I Крспе Дамыта оыту технологиясы туралы тснк II Негзг блм: 1. Содан кейн орыс алымдары К. Б.

Свежие записи: